Thông tin về nhà trường

...

* Trường THPT Phủ Thông được cơ cấu như sau:

- 1 Hiệu trưởng (phụ trách chung)

- 2 Phó Hiệu trưởng (1 phụ trách chuyên môn, 1 phụ trách CSVC )

- 3 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng.

+ Tổ: Văn phòng (11CB, bao gồm cả BGH)

+ Tổ: Toán-Lý-Tin-CN ( tổng 15 GV)

+ Tổ: Sinh-Hoá-Địa-TD ( tổng 14 GV)

+ Tổ: Văn-Sử-NN (15GV)

+ Trường có CB Đảng gồm 16 ĐV.

+ Trường có ĐTN.

+ Trường có tổ chức CĐ.

- Trường THPT Phủ Thông được thành lập vào năm 1999. Khi thành lập dựa trên cơ sở trường THCS Phủ Thông, lúc bấy giờ bao gồm Cấp 2 và tuyển sinh 04 lớp 10. Đến năm 2002 thì trường có đủ 3 khối với tổng số 12 lớp, 450 học sinh, 27 cán bộ giáo viên. Đến năm 2006 tách ra thành trường THPT Phủ Thông có 21 lớp học tổng học sinh là 1010 em với số CB,GV là 36.

- Năm học 2005-2006 toàn trường có 19 lớp với số lượng 929 HS, 25 GV trực tiếp đứng lớp.

- Năm học 2006-2007 toàn trường có 21 lớp với số lượng 1010 HS, 32 GV trực tiếp đứng lớp.

- Năm học 2007-2008 toàn trường có 21 lớp với số lượng 973 HS, 34 GV trực tiếp đứng lớp.

- Năm học 2008-2009 toàn trường có 19 lớp với số lượng 776 HS, 43 GV trực tiếp đứng lớp.

- Năm học 2009-2010 toàn trường có 19 lớp với số lượng 838 HS, 44 GV trực tiếp đứng lớp.

TRƯỜNG THPT PHỦ THÔNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Tên đơn vị: Trường THPT Phủ Thông

Địa chỉ: Phố Chính - thị trấn Phủ Thông-Bạch Thông-Bắc Kạn

Số điện thoại: 02813 850191; Fax: 02813 850030; Email: C3phuthong@backan.edu.vn

 

1. Hiệu trưởng

- Họ và tên: Hà Thiêm Dinh

- Trách nhiệm: Phụ trách chung

- Số điện thoại: 02813 850191

- Email: HaThiemDinh.C3PhuThong@backan.edu.vn

2. Phó hiệu trưởng

* Họ và tên: Hà Thị Hảo

- Trách nhiệm: Phụ trách chuyên môn.

- Số điện thoại: 02812213315

- Email: HaThiHao.C3PhuThong@backan.edu.vn

* Họ và tên: Hoàng Văn Phác

- Trách nhiệm: Phụ trách cơ sở vật chất

- Số điện thoại: 02813850191

- Email: Phac.C3PhuThong@backan.edu.vn

3. Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Họ và tên: Vy Van Trang

- Email: vyanhquan@gmail.com

5. Chủ tịch công đoàn

- Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Huệ

- Email: NguyenThiBichHue.C3PhuThong@backan.edu.vn

6. Tổ trưởng

Tổ Van Phong

- Họ và tên: Mã Thị Diện

- Email: MaThiDienKT.C3PhuThong@backan.edu.vn

Tổ Toán-Lí-Tin-Công nghệ

- Họ và tên: Phẩm Thì Những

- Email: Banthai.C3PhuThong@backan.edu.vn

Tổ Sinh-Hoá-Địa-Thể dục

- Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Huệ

- Email: NguyenThiBichHue.C3PhuThong@backan.edu.vn

Tổ Văn-Sử-Ngoại ngữ

- Họ và tên: Mạc Thị Phúc

- Email: Macthiphuc.C3PhuThong@backan.edu.vn

 

 

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

TỔ: SINH-HOÁ-ĐỊA-TD

TỔ: TOÁN-LÝ-TIN-CN

TỔ: VĂN-SỬ

-NGOẠI NGỮ

TỔ VĂN PHÒNG

CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN THANH NIÊN

 

 

 

Bài tin liên quan