Ke hoach BDGV

...

UBND TỈNH BẮC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 857/KH-SGDĐT Bắc Kạn, ngày 03 tháng 6 năm 2010 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên

năm 2010 

Thực hiện Chỉ thị 22/2003/CT- BGD&ĐT ngày 5/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục hằng năm; Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2009 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010;

Căn cứ Công văn số 2729/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 19 tháng 5 năm 2010 về việc hướng dẫn bồi dưỡng hè cho GV, CBQLCSGD tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm GDTX; Kế hoạch số 263/KH-BGDĐT ngày 28/5/2010 về việc bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2009 – 2010, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn hướng dẫn thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên (BDGV), cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) trong hè năm 2010 như sau:

I. Mục đích bồi dưỡng

Trang bị cho đội ngũ CBQLGD, giáo viên các bậc học:

- Nắm vững kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về giáo dục, chủ trương của ngành về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, năng lực giảng dạy theo chương trình đổi mới giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị, cùng với các cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo’’ và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’.

- Nắm vững mục tiêu chương trình, sách giáo khoa (CT- SGK) theo tinh thần NQ 40/2000/QH10 của Quốc hội, Chỉ thị 14/2001/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 40- CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD.

- Tiếp tục triển khai thực hiện bồi dưỡng giáo viên các cấp học theo chương trình sách giáo khoa; tổ chức hướng dẫn tự học về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá cho tất cả giáo viên từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông.

- Bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên các bậc học nhằm tăng cường kiến thức, năng lực sư phạm, đổi mới phương pháp dạy học, góp phần thực hiện công tác đào tạo lại giáo viên các cấp học đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên các cấp học.

II. Nội dung bồi dưỡng.

1. Đối với cán bộ quản lý giáo dục

- Trang bị cho cán bộ QLGD, giáo viên những kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Nghị quyết 40/ QH10 của Quốc hội, Chỉ thị 14/2001/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD.

- Triển khai hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc.

- Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý giáo dục cấp THPT.

- Triển khai thực hiện Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT về Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore năm 2010.

- Triển khai phần mềm quản lý trường học V.EMIS trong các trường Trung học phổ thông tại tỉnh.

- Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo Kế hoạch số 745/KH-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ GD&ĐT.

- Triển khai nội dung phong trào thi đua ‘’Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’ cho CBQL các trường mầm non, phổ thông.

- Phổ cập tin học cho cán bộ quản lý các cấp học.

- Bồi dưỡng dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với các cấp học.

- Các văn bản chỉ đạo, quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, quản lý và sử dụng thiết bị dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục phổ thông, mầm non.

2. Đối với giáo viên dạy các bậc học Mầm non:

- Bồi dưỡng chính trị và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo theo Kế hoạch số 263/KH-BGDĐT ngày 28/5/2010; Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn về giáo dục mầm non: Bồi dưỡng chương trình giáo dục mầm non mới: Phương pháp, hình thức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non mới; kỹ năng truyền thông và phối hợp với các bậc cha mẹ trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ; tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc trong trường mầm non; phòng chống tai nạn, thương tích; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo; tập huấn cán bộ y tế trường Mầm non; Bồi dưỡng kỹ năng tin học; triển khai nội dung phong trào thi đua ‘’Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’ trong trường mầm non; các văn bản chỉ đạo của Bộ đối với giáo dục và GDMN.

3. Đối với giáo viên Tiểu học:

- Triển khai Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý bậc Tiểu học hè năm 2010 (có Kế hoạch riêng).

- Bồi dưỡng năng lực dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục Tiểu học.

- Bồi dưỡng cho CBQL, GV trường tiểu học nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo Kế hoạch số 745/KH-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ GD&ĐT.

- Bồi dưỡng cho giáo viên dạy lớp ghép.

- Bồi dưỡng tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học.

4. Đối với giáo viên THCS, Bổ túc THCS.

- Bồi dưỡng tăng cường năng lực dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Bồi dưỡng tăng cường năng lực dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh cho giáo viên các môn học.

- Bồi dưỡng tăng cường năng lực xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện các hoạt động triển khai nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Bồi dưỡng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009.

- Bồi dưỡng dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình Bổ túc THCS ban hành theo Quyết định số 48/2002/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2002 của Bộ GD&ĐT.

- Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo Kế hoạch số 745/KH-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ GD&ĐT.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá KQHT của học viên.

- Bồi dưỡng phương pháp dạy học cho người lớn.

- Bồi dưỡng CBQL, GV về giáo dục pháp luật, bảo vệ môi trường...

- Bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá có sự hỗ trợ của CNTT.

5. Đối với giáo viên dạy THPT, Bổ túc THPT.

- Bồi dưỡng tăng cường năng lực dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT.

- Bồi dưỡng tăng cường năng lực đổi mới phương pháp daỵ học và đổi mới kiểm tra đánh giá cho giáo viên các môn học.

- Bồi dưỡng tăng cường năng lực xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện các hoạt động triển khai nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Bồi dưỡng tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học cho giáo viên các môn học.

- Bồi dưỡng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009.

- Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo Kế hoạch số 745/KH-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ GD&ĐT.

- Bồi dưỡng Chuẩn kiến thức kỹ năng trong Chương trình GDTX cấp THPT ban hành theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006 của Bộ GD&ĐT.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá KQHT của học viên.

- Bồi dưỡng phương pháp dạy học cho người lớn.

- Bồi dưỡng CBQL, GV về giáo dục pháp luật, bảo vệ môi trường ...

- Bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá có sự hỗ trợ của CNTT.

III. Hình thức, cách thức bồi dưỡng.

1. hình thức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn.

- Bồi dưỡng thông qua tự học của cán bộ QLGD và giáo viên.

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn.

2. Cách thức bồi dưỡng:

- Kết hợp bồi dưỡng nội dung với bồi dưỡng phương pháp dạy học và sử dụng thiết bị dạy học (TBDH).

- Kết hợp bồi dưỡng trong hè với tự bồi dưỡng trong năm học.

- Đa dạng hoá hình thức bồi dưỡng.

- Phương pháp bồi dưỡng: Tại các lớp bồi dưỡng tập trung phải đảm bảo yêu cầu:

+ Kết hợp với các hình thức nghe giảng, thảo luận và thực hành;

+ Dành 70% thời lượng bồi dưỡng cho việc trao đổi, thảo luận, thực hành soạn bài, thao giảng, sử dụng TBDH, kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới.

+ Chú trọng sử dụng phương tiện, TBDH hiện đại; sử dụng các phương tiện nghe nhìn, internet,...

VI. Thời gian và đối tượng tham gia bồi dưỡng:

5.1. Thời gian bồi dưỡng trong hè, kết hợp với các hình thức bồi dưỡng tập trung, sinh hoạt chuyên đề, tự học có hướng dẫn.

5.2. Đối với các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Bổ túc trung học có Kế hoạch bồi dưỡng riêng từ tháng 6 – 9/năm 2010.

- Bồi dưỡng cán bộ quản lý: Thực hiện trong tháng 7- 8/2010, (thời gian cụ thể thông báo sau).

5.3. Đối tượng: CBQLGD các cấp, giáo viên các bậc học.

V. Tổ chức, phân công thực hiện kế hoạch bồi dưỡng.

1. Các phòng ban chức năng của Sở GD&ĐT:

- Phòng TCCB phối hợp với các phòng GDTrH, GDTX - CN, Tiểu học, Mầm non xây dựng kế hoạch, triển khai công tác bồi dưỡng CBQLGD, GV theo đúng kế hoạch, phối hợp với các phòng chức năng để xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán theo các môn học, cấp học, trình Lãnh đạo Sở thành lập Ban chỉ đạo bồi dưỡng hè của Ngành năm 2010.

- Các phòng GDTrH, GDTX - CN, Tiểu học, Mầm non căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng và các chương trình tập huấn chuyên môn đã được phân bổ kinh phí chủ động mở các lớp bồi dưỡng tập huấn trong hè 2010; Phối hợp với các đơn vị xây dựng và ổn định đội ngũ báo cáo viên cho từng cấp học, môn học. Sơ kết và báo cáo tổng kết công tác bồi dưỡng hè 2010 của các bậc học gửi về các Vụ chức năng của Bộ GD&ĐT trước ngày 30/8/2010.

- Phòng KH-TC cân đối, phân bổ kinh phí bồi dưỡng từ các nguồn ngân sách, chương trình mục tiêu, các Dự án... phục vụ công tác BDGV; kế hoạch mua sắm SGK, tài liệu BDGV, phương tiện và TBDH phục vụ cho công tác bồi dưỡng GV hè năm 2010 và cho các đơn vị trường học.

- Thanh tra phối hợp với các phòng chức năng chuyên môn, tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác bồi dưỡng hè theo đúng qui định.

- Các phòng, ban khác:

Tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tham gia thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá... khi được phân công.

2. Các đơn vị phòng GD&ĐT huyện, thị xã, trường THPT và đơn vị trực thuộc:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo BDGV các huyện, thị xã năm 2010.

- Xây dựng, ổn định đội ngũ giáo viên cốt cán theo các môn học, cấp học.

- Cử CBQL, giáo viên, nhân viên tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong đơn vị theo hướng thiết thực, hiệu quả.

- Chuẩn bị kinh phí BDGV; kế hoạch mua sắm SGK, tài liệu BDGV, phương tiện và TBDH phục vụ cho công tác bồi dưỡng.

- Các đơn vị liên hệ với Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, bồi dưỡng nội dung: Tư tưởng chính trị, Kinh tế - xã hội và công tác giáo dục của địa phương thiết thực và phù hợp.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác bồi dưỡng hè cho CBQLGD, giáo viên và tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng CBQLGD, GV theo đúng thời gian qui định.

VI. Khung kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý.

1. Đối với cấp học Mầm non.

Thời gian và phương thức bồi dưỡng.

Đối tượng và nội dung bồi dưỡng

Nội dung

Đối tượng

Bồi dưỡng tập trung từ 02 - 03 ngày (các đơn vị trường tự bố trí thời gian cụ thể trong T6-8/2010)

- Luật Giáo dục sửa đổi 2005, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về giáo dục, Điều lệ trường Mnon, chuẩn đánh giá nghề nghiệp GVMN.

- Chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2010-2011.

- Tình hình chính trị, kinh tế-xã hội địa phương.

Tự nghiên cứu có hướng dẫn (các đơn vị trường tự bố trí thời gian cụ thể trong T6-8/2010)

Những vấn đề đổi mới về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, cách kiểm tra, đánh giá học sinh theo chương trình mới.

Toàn bộ giáo viên Mầm non trực tiếp đứng lớp.

Bồi dưỡng tập trung: 05 ngày. (Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 6/2010)

- Bồi dưỡng kỹ năng tin học.

Tập huấn phần mềm quản lý nhân sự, quản lý dinh dưỡng và sức khỏe, thông kê số liệu trong các cơ sở GDMN.

Cán bộ chuyên môn GDMN các phòng GD&ĐT + 01 CBQL trường MN.

Bồi dưỡng tập trung 03 ngày.

(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 6/2010)

Bồi dưỡng cho cán bộ y tế trường MN về phòng chống tại nạn thương tích; ký năng, kiến thưcs chăm sóc răng miệng ...

- Cán bộ y tế của các trường MN.

Bồi dưỡng tập trung: Từ 03-05 ngày. (Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 6/2010)

- Vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường MN; tính khẩu phần ăn cho trẻ; công tác y tế dự phòng trong các bếp ăn tập thể.

- Nhân viên nhà bếp các trường MN.

Bồi dưỡng tập trung: 02

ngày. (Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 8/2010)

- Bồi dưỡng cán bộ quản lý về trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các CSGDMN; giáo dục sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

- Lãnh đạo, CB chuyên môn GDMN phòng GD&ĐT; Hiệu trưởng các trường MN, các trường MN ghép với Tiểu học, chuyên trách MN các xã chưa thành lập trường MN.

Bồi dưỡng tập trung: Từ 03-05 ngày. (Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể cuối tháng 8/2010)

- Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cốt cán cấp tỉnh về chương trình giáo dục mầm non mới, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục…

Cán bộ chuyên môn GDMN phòng GD&ĐT các huyện, thị xã; 01 Phó hiệu trưởng trường MN; 03 giáo viên cốt cán nhà trẻ; 03 giáo viên cốt cán mẫu giáo.

Bồi dưỡng tập trung: 04 ngày.

(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 8/2010)

- Tập huấn làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo bằng nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương.

Mỗi huyện cử 03 giáo viên nhà trẻ, 03 GV mẫu giáo có năng khiếu về hoạt động tạo hình.

Bồi dưỡng tập trung theo cụm.(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 8/2010).

- Tập huấn chuyên đề Giáo dục Âm nhạc.

- Toàn bộ cán bộ quản lý và giáo viên các trường MN.

Bồi dưỡng tập trung: Từ 03-05 ngày. (Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 8/2010)

- Tập huấn nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường MN.

- Các văn bản chỉ đạo của Bộ đối với giáo dục và GDMN.

- Cán bộ chuyên môn các phòng GD&ĐT + Giáo viên dạy lớp MG 5 tuổi.

Trao đổi rút kinh nghiệm và tham quan thực tế: 4-5 ngày (các đơn vị tự bố trí thời gian cụ thể trong T8-2010)

- Trao đổi sáng kiến, kinh nghiệm giảng dạy.

- Trao đổi kỹ năng, phương pháp giảng dạy.

- Thao giảng, rút kinh nghiệm giờ dạy.

- Tham quan thực tế.

2. Đối với giáo viên Tiểu học:

Thời gian và phương thức bồi dưỡng.

Đối tượng và nội dung bồi dưỡng

Nội dung

Đối tượng

Bồi dưỡng tập trung từ 02 - 03 ngày (các đơn vị trường tự bố trí thời gian cụ thể trong T6-8/2010)

- Luật Giáo dục sửa đổi 2005, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về giáo dục, Điều lệ trường Tiểu học, chuẩn đánh giá nghề nghiệp GV Tiểu học.

- Chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2010-2011.

- Tình hình chính trị, kinh tế-xã hội địa phương.

Tự nghiên cứu có hướng dẫn (các đơn vị trường tự bố trí thời gian cụ thể trong T6-8/2010)

Những vấn đề đổi mới về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, cách kiểm tra, đánh giá học sinh cấp Tiểu học.

Toàn bộ giáo viên Tiểu học trực tiếp đứng lớp.

Bồi dưỡng tập trung: Từ 03-05 ngày. (Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể cuối tháng 7/2010)

- Bồi dưỡng Chuẩn kiến thức, môn Toán + Tiếng Việt.

- Cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT, giáo viên giảng dạy các lớp 4 và 5.

Bồi dưỡng tập trung: 10 ngày.

( Sở GD&ĐT bối trí thời gian cụ thể cuối tháng 7/2010)

- Bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore năm 2010.

- Hiệu trưởng các trường Tiểu học

Bồi dưỡng tập trung: 03 ngày.

(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể tháng 8/2010)

- Tập huấn ứng dụng CNTT trong quản lý và trong dạy học.

- Cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT, mỗi trường Tiểu học 02 GV.

Bồi dưỡng tập trung: Từ 03-05 ngày.(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể đầu tháng 8/2010).

- Tập huấn triển khai nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT, mỗi trường Tiểu học 02 GV.

Bồi dưỡng tập trung: Từ 03-05 ngày.(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cuối tháng 8/2010)

- Tập huấn cho giáo viên dạy lớp ghép.

- Cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT, toàn bộ giáo viên dạy lớp ghép.

Bồi dưỡng tập trung: Từ 03-05 ngày. (Sở GD&ĐT bố trí thời gian cuối tháng 8/2010)

- Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo Kế hoạch số 745/KH-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ GD&ĐT.

- Gồm 50 CBQL và GV của các trường Tiểu học đã được các phòng GD&ĐT chọn cử.

Trao đổi rút kinh nghiệm và tham quan thực tế: 4-5 ngày (các đơn vị tự bố trí thời gian cụ thể trong T8-2010)

- Trao đổi sáng kiến, kinh nghiệm giảng dạy.

- Trao đổi kỹ năng, phương pháp giảng dạy.

- Thao giảng , rút kinh nghiệm giờ dạy.

- Tham quan thực tế.

3. Đối với giáo viên THCS và Bổ túc THCS

Thời gian và phương thức bồi dưỡng

Đối tượng và nội dung bồi dưỡng

Nội dung

Đối tượng

Bồi dưỡng tập trung từ 02-03 ngày. (Các đơn vị trường tự bố trí thời gian cụ thể trong T6-8/2010)

- Luật Giáo dục sửa đổi 2005, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về giáo dục, Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiếu cấp học.

- Chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2010-2011.

- Tình hình chính trị, kinh tế-xã hội địa phương.

Tự nghiên cứu có hướng dẫn (các đơn vị trường tự bố trí thời gian cụ thể trong tháng 6- 8 /2010)

- Những vấn đề đổi mới về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, cách kiểm tra, đánh giá học sinh cấp THCS.

- Cán bộ chuyên môn các phòng GD&ĐT, giáo viên THCS, PTCS trực tiếp đứng lớp.

Bồi dưỡng tập trung: 03-05 ngày.

(Sở GD&ĐT tự bố trí thời gian cụ thể cuối tháng 7/2010)

- Bồi dưỡng tăng cường năng lực dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông.

- Cán bộ chuyên môn các phòng GD&ĐT, giáo viên THCS, PTCS, THPT trực tiếp đứng lớp.

Bồi dưỡng tập trung: 03 - 05 ngày.

(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể từ tháng 8,9/2010)

- Bồi dưỡng tăng cường năng lực dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh cho giáo viên các môn: Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh Học, GDCD.

- Cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT, giáo viên THCS, PTCS, THPT có cấp THCS trực tiếp đứng lớp.

Bồi dưỡng tập trung: 02 ngày

(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 7/2010)

- Bồi dưỡng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009.

CBQLGD, cán bộ phụ trách THCS, cán bộ công tác tổ chức, thi đua, BCH công đoàn của các phòng GD&ĐT; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THCS, PTCS.

Bồi dưỡng tập trung: 02 ngày

(Các đơn vị tự bố trí thời gian cụ thể trong tháng 8/2010)

- Bồi dưỡng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009.

Toàn bộ GV của các trường THCS, PTCS, PTDT nội trú các huyện.

Bồi dưỡng tập trung: 03-05 (Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 9/2010)

Bồi dưỡng tăng cường năng lực xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện các hoạt động triển khai nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng, giáo viên Tổng phụ trách Đội, tổ trưởng chuyên môn các trường PTCS, THCS, THPT có cấp THCS.

Bồi dưỡng tập trung: 03 ngày

(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 7/2010)

Dạy học theo Chuẩn kiến thức kỹ năng trong chương trình Bổ túc THCS.

CBQL, GV các TTGDTX, phòng GD&ĐT, các trường THCS có mở các lớp Bổ túc.

Bồi dưỡng tập trung: Từ 03-05 ngày. (Sở GD&ĐT bố trí thời gian cuối tháng 8/2010)

- Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo Kế hoạch số 745/KH-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ GD&ĐT.

- Gồm 50 CBQL và GV của các trường THCS, PTCS đã được các phòng GD&ĐT chọn cử.

Bồi dưỡng tập trung:

(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 9/ 2010).

Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên.

CBQL, GV các TTGDTX, phòng GD&ĐT, các trường THCS có mở các lớp Bổ túc.

.Bồi dưỡng tập trung: Từ 03-05 ngày. (Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 10/2010).

Tập huấn phương pháp dạy học cho người lớn.

CBQL, GV các TTGDTX, các phòng GD&ĐT, TTHTCĐ.

Bồi dưỡng tập trung: 03 - 05 ngày. (Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 11/2010).

Tập huấn CBQL, GV về giáo dục pháp luật, bảo vệ môi trường…

CBQL, GV các TTGDTX, các phòng GD&ĐT, các trường THCS có mở các lớp bổ túc văn hoá, TTHTCĐ.

Bồi dưỡng tập trung: Từ 03-05 ngày. (Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 10/2010).

Tập huấn về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá có sự hỗ trợ của CNTT.

CBQL, GV các TTGDTX, các phòng GD&ĐT, các trường THCS có mở các lớp bổ túc văn hoá.

Trao đổi rút kinh nghiệm và tham quan thực tế: 4-5 ngày (các đơn vị tự bố trí thời gian cụ thể trong T8-2010)

- Trao đổi sáng kiến, kinh nghiệm giảng dạy.

- Trao đổi kỹ năng, phương pháp giảng dạy.

- Thao giảng, rút kinh nghiệm giờ dạy.

- Tham quan thực tế.

4. Đối với giáo viên THPT, Bổ túc THPT.

Thời gian và phương thức bồi dưỡng

Đối tượng và nội dung bồi dưỡng

Nội dung

Đối tượng

Bồi dưỡng tập trung 02 – 3 ngày (các đơn vị trường tự bố trí thời gian cụ thể trong T6-8/2009)

- Luật Giáo dục sửa đổi 2005, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về giáo dục. Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2010-2011.

- Tình hình chính trị, kinh tế-xã hội địa phương

Tự nghiên cứu có hướng dẫn.

(Các đơn vị trường tự bố trí thời gian cụ thể trong tháng6-8/2010)

Những vấn đề đổi mới về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, cách kiểm tra, đánh giá học sinh cấp THPT.

Giáo viên THPT trực tiếp đứng lớp.

Bồi dưỡng tập trung: 02-04 ngày.

(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 8/2010)

Bồi dưỡng tăng cường năng lực dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Toàn bộ giáo viên THPT trực tiếp đứng lớp.

Bồi dưỡng tập trung: 02-04 ngày.

(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể từ ngày 24 -25/ 7/2009)

Bồi dưỡng tăng cường năng lực về đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá cho giáo viên các môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, GDCD, Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

Giáo viên THPT trực tiếp đứng lớp.

Bồi dưỡng tập trung: 03-05 ngày.

(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 9,/2010)

Bồi dưỡng tăng cường năng lực xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện các hoạt động triển khai nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn trường, Tổ trưởng chuyên môn các trường THPT.

Bồi dưỡng tập trung: 03-05 ngày.

(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 10/2010)

Bồi dưỡng tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học cho giáo viên các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh hoc, Giáo dục công dân cấp THPT.

Giáo viên cốt cán các trường THPT.

Bồi dưỡng tập trung: 03-05 ngày

(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 8/2010)

Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý giáo dục cấp THPT.

Cán bộ quản lý các trường THPT.

Bồi dưỡng tập trung:02 ngày.

(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 7/2010)

Tập huấn Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT.

CBQLGD, cán bộ của phòng GDTrH, phòng TCCB, cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của Sở GD&ĐT; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tô trưởng chuyên môn của trường THPT; Giám đốc, Phó Giám đốc, tổ trưởng chuyên môn của TTGDTX.

Bồi dưỡng tập trung:02 ngày.

(Các đơn vị tự bố trí thời gian cụ thể trong tháng 8/2010)

Tập huấn Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT.

Toàn bộ GV của các trường THPT, TTGDTX.

Bồi dưỡng tập trung: 03 - 05 ngày. (Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 11/2010).

Tập huấn CBQL, GV về giáo dục pháp luật, bảo vệ môi trường…

CBQL, GV các TTGDTX, các phòng GD&ĐT, các trường THPT có mở các lớp bổ túc văn hoá, TTHTCĐ.

Bồi dưỡng tập trung: Từ 03-05 ngày. (Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 10/2010).

Tập huấn về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá có sự hỗ trợ của CNTT.

CBQL, GV các TTGDTX, các phòng GD&ĐT, các trường THPT có mở các lớp bổ túc văn hoá.

Bồi dưỡng tập trung:

(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 9/ 2010).

Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên.

CBQL, GV các TTGDTX, phòng GD&ĐT, các trường THPT có mở các lớp Bổ túc.

Bồi dưỡng tập trung: 02-04 ngày.

(Sở GD&ĐT bố trí thời gian cụ thể trong tháng 7/2010)

Bồi dưỡng tăng cường năng lực dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình GDTX cấp THPT.

CBQL, GV các TTGDTX, phòng GD&ĐT, các trường THPT có mở các lớp Bổ túc THPT.

Bồi dưỡng tập trung: Từ 03-05 ngày. (Sở GD&ĐT bố trí thời gian cuối tháng 8/2010)

- Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo Kế hoạch số 745/KH-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ GD&ĐT.

- Gồm 50 CBQL và GV của các trường THPT đã được các trường chọn cử.

Trao đổi rút kinh nghiệm và tham quan thực tế: 4-5 ngày (các đơn vị tự bố trí thời gian cụ thể trong T8-2009)

- Trao đổi sáng kiến, kinh nghiệm giảng dạy.

- Trao đổi kỹ năng, phương pháp giảng dạy.

- Thao giảng, rút kinh nghiệm giờ dạy.

- Tham quan thực tế.

VII. Yêu cầu và phương pháp bồi dưỡng:

1. Yêu cầu bồi dưỡng:

- CBQL, GV cần được nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng, SGK,SGV, trước khi tập trung bồi dưỡng.

- Có thiết bị và đồ dùng học tập.

- Có sổ theo dõi và quản lý lớp học.

- Có đánh giá kết quả bồi dưỡng của cá nhân học viên để lưu hồ sơ chuyên môn, đánh giá viên chức bình xét thi đua hàng năm.

2. Phương pháp bồi dưỡng:

- Theo hướng tích cực cần coi trọng tự học, tự bồi dưỡng kết hợp trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc trên cơ sở mỗi người học đều có tài liệu học tập, mỗi trường cần có băng đĩa hình để hỗ trợ học tập. Cần tập trung khắc phục yếu kém về phương pháp giảng dạy và phương pháp giáo dục.

- Phương pháp bồi dưỡng cần phù hợp với đối tượng, hấp dẫn, bảo đảm hiệu quả thiết thực, truyền đạt kỹ các chủ trương, chính sách, qui định mới. Chú trọng đổi mới quản lý giáo dục, xây dựng nền nếp, kỷ cương. Ngoài nghe giảng cần áp dụng các hình thức thảo luận, đối thoại, thực hành, thao giảng, tham quan thực tế.

- Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo bồi dưỡng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chú trọng hình thức học theo nhóm, tổ chuyên môn.

- Lấy đơn vị trường làm đơn vị bồi dưỡng là chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2010 của đơn vị.

IX. Chế độ báo cáo:

Các đơn vị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CBQL&GV các cấp học hè năm 2010, thành lập Ban chỉ đạo bồi dưỡng hè 2010 gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 25/6/2010 và Báo cáo tổng kết bồi dưỡng hè năm 2010 (qua phòng TCCB và các phòng chức năng của Sở, mỗi phòng 01 bản) trước ngày 30/8/2010.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, cần phản ánh với Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng TCCB và các phòng chức năng của Sở GD&ĐT) để có hướng giải quyết kịp thời.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Cục NGCBQLGD;

- Vụ GDTrH-BGD&ĐT;

- Vụ Tiểu học-BGD&ĐT;

- Vụ Mầm non-BGD&ĐT;

- UBND tỉnh Bắc Kạn;

- Thành viên BCĐBDGV cấp tỉnh;

- Công Đoàn ngành;

- Ban Giám đốc;

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã; Phạm Lê Ngà

- Các trường THPT, PTDT Nội trú, TT trực thuộc Sở;

- Các Phòng, Ban Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT, TCCB.

Bài tin liên quan