Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Ngọc Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   947533011
  • Email:
   thanhc3phuthong@gmail.com
 • Mã Thị Diện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   01234545454
  • Email:
   luua@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Họ và tên : Mã Thị Diện

   Chức vụ : Tổ Trưởng

   Phòng ban : Tổ Văn Phòng

   Điện thoại :

   Di động :

   Fax :

   Email : MaThiDienKT.C3PhuThong@backan.edu.vn