Thông tin chi tiết:
Nông Thị Thúy Kiều
Họ và tên Nông Thị Thúy Kiều
Ngày tháng năm sinh 20/10/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ: Toán - Lý - Tin
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giáo viên