Thông tin chi tiết:
Hứa Thị kim Thư
GV Sử Hứa Thị kim Thư
Ngày tháng năm sinh 17/06/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Văn - Sử - NN
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Giáo viên