Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Luyên
Tổ trưởng Sinh - Hóa - Địa - TD Hoàng Thị Luyên
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Tổ trưởng