Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Huế
GV Văn Hoàng Thị Huế
Ngày tháng năm sinh 02/03/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Văn - Sử - NN
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Giáo viên