Thông tin chi tiết:
Hà Thanh Sơn
GVTD-QPAN Hà Thanh Sơn
Ngày tháng năm sinh 10/01/1986
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ: Sinh - Hóa - Địa
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Giáo viên