Thông tin chi tiết:
Luân Văn Tài
P. Bí thư đoàn TN Luân Văn Tài
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Đoàn TN
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

ĐTN