Thông tin chi tiết:
Vi Văn Trang
P. CT Công Đoàn Vi Văn Trang
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

P CT CĐ